>> Welcome to FJU School of Medicine

專任老師兼任老師臨床教師            │登入
以下依職稱、姓氏排序 (104學年度第二學期修改)
專 任 老 師

王宗倫  教授兼副系主任         何志明   教授
呂至剛  教授                                        林世昌   教授
林睄  教授                                        林肇堂   教授兼院長
侯勝博  教授                                        洪焜隆   教授兼副院長
陳遠光  教授                                        曾嶔元   教授
黃一勝  教授                                        楊賢馨   教授
葉建宏  教授                                        葉炳強   教授
裴 馰  教授兼系主任            蔡明松   教授
盧國城  教授兼副院長            謝霖芬   教授
簡志誠  教授兼副系主任         王文弘   副教授
王文奇  副教授                                     周定遠   副教授
林禹宏  副教授                                     林秋梅   副教授
邱俊仁  副教授                                     侯家瑋   副教授
胡朝乾  副教授                                     張 怡   副教授
張燕良  副教授                                     陳仲達   副教授
陳紹原  副教授                                     彭繼賢   副教授
黃其晟  副教授                                     黃莉文   副教授
廖俊厚  副教授                                     穆淑琪   副教授
釋高上  副教授                                     文萬欣   助理教授
王誠一  助理教授                                  何宛玲   助理教授
李發焜  助理教授                                  李興中   助理教授
沈仲敏  助理教授                                  林佳勳   助理教授
邱偉哲  助理教授                                  柯文欽   助理教授
崔可忠  助理教授                                  張藏能   助理教授
莊志誠  助理教授                                  許維志   助理教授
連筊k  助理教授                                  陳志明   助理教授
陳紹寬  助理教授                                  葉育雯   助理教授
葉忠信  助理教授                                  葉東峰   助理教授
廖振焜  助理教授                                  蔡明達   助理教授
鄭成國  助理教授                                  盧彥佑   助理教授
賴宗炫  助理教授                                  方麗娟   講師
王 琨  講師                                        余文輝   講師
呂明仁  講師                                        宋詠娟   講師
周少鈞  講師                                        林裕民   講師
林嘉謨  講師                                        侯紹敏   講師
洪崇尹  講師                                        胡瑞庭   講師
孫孝倫  講師                                        張志華   講師
張繼仁  講師                                        陳怡君   講師
劉致和  講師                                        劉樹泉   講師
潘恆新  講師                                        蔡育倫   講師
蔡明成  講師                                        鄧森文   講師兼副系主任

兼 任 老 師

王拔群  教授                                        呂福江   教授
李世煌  教授                                        杜元坤   教授
汪志雄  教授                                        邱仲慶   教授
邱浩彰  教授兼副院長            陸幼琴   教授
駱惠銘  教授                                        林志明   副教授
林煌基  副教授                                     施勇綸   副教授
唐鴻舜  副教授                                     陳之凱   副教授
陳良光  副教授                                     趙崇良   副教授
王佳珍  助理教授                                  王禎煜   助理教授
朱旆億  助理教授                                  沈業有   助理教授
林育正  助理教授                                  林建宇   助理教授
林朝順  助理教授                                  林隆煌   助理教授
林緯展  助理教授                                  姚鍾太   助理教授
張振慧  助理教授                                  張鴻俊   助理教授
梁程超  助理教授                                  莫元亨   助理教授
莊智賢  助理教授                                  陳威龍   助理教授
黃金山  助理教授                                  黃政華   助理教授
黃潔貞  助理教授                                  楊東和   助理教授
廖朝聖  助理教授                                  劉志光   助理教授兼副院長
蔡明宏  助理教授                                  謝卿宏   助理教授
藍元君  助理教授                                  蘇景傑   助理教授
仇光宇  講師                                        方德詠   講師
王怜人  講師                                        王南焜   講師
王彥傑  講師                                        王國清   講師
王敏慧  講師                                        王華恭   講師
王瑞芳  講師                                        朱益民   講師
江俊松  講師                                        何承峰   講師
余豎文  講師                                        吳元暉   講師
吳紹維  講師                                        李永恩   講師
李棟洲  講師                                        沙行嘉   講師
沈博文  講師                                        周勵志   講師
林立偉  講師                                        林希鼎   講師
林宜佳  講師                                        林岳志   講師
林昭傑  講師                                        林惠真   講師
林鎮均  講師                                        侯勝文   講師
洪世文  講師                                        洪依利   講師
洪敬賢  講師                                        洪詩萍   講師
胡名宏  講師                                        夏效中   講師
夏德霖  講師                                        孫明傑   講師
徐愫儀  講師                                        馬文雅   講師
馬漢光  講師                                        馬鴻均   講師
張正坤  講師                                        張正熹   講師
張志儒  講師                                        張宗興   講師
張俊毅  講師                                        張冠民   講師
張淳翔  講師                                        張淑芳   講師
張景瑞  講師                                        莊光達   講師
許俊賢  講師                                        連楚明   講師
郭文華  講師                                        郭博誠   講師
陳世偉  講師                                        陳旭漪   講師
陳孟麟  講師                                        陳明宏   講師
陳苓萍  講師                                        陳健驊   講師
陳國強  講師                                        陳國智   講師
陳培濤  講師                                        陳惠文   講師
陳華芬  講師                                        陳隆景   講師
陳瑞雄  講師                                        陳瑞源   講師
陳豪成  講師                                        陳瑩山   講師
陳燕麟  講師                                        陳鑑江   講師
曾祥建  講師                                        游惠容   講師
陽志春  講師                                        黃文郁   講師
黃建賢  講師                                        黃啟宏   講師
黃奭毓  講師                                        黃獻樑   講師
楊凱琳  講師                                        楊登凱   講師
楊德仁  講師                                        楊麗瓊   講師
葉昱伶  講師                                        葉錦龍   講師
詹佳孟  講師                                        廖文瑋   講師
劉子洋  講師                                        劉傳捷   講師
樊裕明  講師                                        蔡易錚   講師
蔡茂松  講師                                        蔡裕豐   講師
蔡德甫  講師                                        蔡適吉   講師
鄭展燁  講師                                        賴韻如   講師
謝碧純  講師                                        謝德生   講師
鍾承軒  講師                                        蘇亦昌   講師
蘇姵元  講師                                  

臨 床 教 師

 【耕莘醫院】
      陳正文  臨床副教授       耳鼻喉科
      孫麗娟  臨床副教授       兒科部
      翁麗緻  臨床副教授       兒科部
      李志明  臨床副教授       放射科
      張立本  臨床副教授       骨科部
      陳梓泓  臨床助理教授    ㄧ般外科
      冉祥俊  臨床助理教授    一般外科
      姚逸興  臨床助理教授    一般外科
      洪博文  臨床助理教授    一般外科
      嚴守智  臨床助理教授    大腸直腸外科
      周彥廷  臨床助理教授    小兒科
      姜智殷  臨床助理教授    心臟內科
      賴志堅  臨床助理教授    心臟內科
      洪國峻  臨床助理教授    心臟外科
      王守仁  臨床助理教授    耳鼻喉科
      林世倉  臨床助理教授    耳鼻喉科
      吳淑明  臨床助理教授    肝膽胃腸科
      梁媄媄  臨床助理教授    兒科部
      陳嘉美  臨床助理教授    放射診斷科
      曾弘熙  臨床助理教授    放射診斷科
      王祖鑑  臨床助理教授    急診醫學科
      陳伯堅  臨床助理教授    急診醫學科
      劉昌明  臨床助理教授    急診醫學部
      鄭達藤  臨床助理教授    急診醫學部
      鍾鴻春  臨床助理教授    急診醫學部
      江維鏞  臨床助理教授    胃腸科
      徐小安  臨床助理教授    重症醫學部
      鄭景泉  臨床助理教授    重症醫學部
      袁耀南  臨床助理教授    核子醫學科
      江蓉華  臨床助理教授    病理科
      陳春蘭  臨床助理教授    病理科
      羅瑞蓮  臨床助理教授    病理科
      鐘雅玲  臨床助理教授    病理科
      王國慶  臨床助理教授    神經內科
      魏志鵬  臨床助理教授    神經外科
      張炎德  臨床助理教授    胸腔內科
      陳群互  臨床助理教授    胸腔內科
      鍾世哲  臨床助理教授    胸腔內科
      吳輝傑  臨床助理教授    骨科部
      陳 樸  臨床助理教授    婦產科
      馮惠貞  臨床助理教授    眼科
      劉文漢  臨床助理教授    麻醉科
      顏廷珊  臨床助理教授    麻醉科
      黎瑞昌  臨床助理教授    復健科
      曾金鳳  臨床助理教授    腎臟科
      張盛堂  臨床助理教授    精神科
      趙哲毅  臨床助理教授    精神科
      劉鳳明  臨床助理教授    整形外科
      龔蘭玉  臨床助理教授    整形外科
      黃月蘭  臨床講師          一般內科
      王勝群  臨床講師          一般外科
      黃士峰  臨床講師          大腸直腸外科
      趙培傑  臨床講師          大腸直腸外科
      陳潔雯  臨床講師          內分泌科
      黃桂琛  臨床講師          內分泌科
      鍾明敏  臨床講師          內分泌科
      顏怡平  臨床講師          心臟內科
      蘇家弘  臨床講師          耳鼻喉科
      傅承偉  臨床講師          兒科部
      許瑞珊  臨床講師          放射診斷科
      謝忠志  臨床講師          放射腫瘤科
      周有偉  臨床講師          泌尿科
      姜秉均  臨床講師          泌尿科
      李政達  臨床講師          急診醫學部
      李清清  臨床講師          急診醫學部
      林忠武  臨床講師          急診醫學部
      林憶直  臨床講師          急診醫學部
      鍾欣台  臨床講師          急診醫學部
      王春梅  臨床講師          重症醫學部
      胡淑芳  臨床講師          重症醫學部
      黃淑雲  臨床講師          重症醫學部
      黃燦明  臨床講師          重症醫學部
      陳孝雙  臨床講師          風濕免疫科
      吳秉倫  臨床講師          家庭醫學科
      張晏菱  臨床講師          家庭醫學科
      張浩燦  臨床講師          家庭醫學科
      戴愛仁  臨床講師          家庭醫學科
      蕭聖琦  臨床講師          家庭醫學部
      陳志豪  臨床講師          神經內科
      陳昭境  臨床講師          神經內科
      趙子豪  臨床講師          神經內科
      劉議謙  臨床講師          神經內科
      謝捷超  臨床講師          神經外科
      陳衛洲  臨床講師          胸腔外科
      吳嘉燕  臨床講師          婦產科
      葉海健  臨床講師          婦產科
      曾 薇  臨床講師          婦產部
      李詩韻  臨床講師          眼科
      陳雪琳  臨床講師          麻醉科
      江紀明  臨床講師          創傷科
      卓 薪  臨床講師          復健科
      陳佩岑  臨床講師          復健科
      侯羿州  臨床講師          腎臟科
      陳應盛  臨床講師          感染科
      邱玉京  臨床講師          精神科
      簡玉坤  臨床講師          精神科
      譚宇翔  臨床講師          檢驗科

 【國泰醫院】
      王永成  臨床教授          放射線科
      鄭慶明  臨床教授          放射線科
      張坤權  臨床教授          神經外科
      張世昌  臨床副教授       大腸直腸外科
      張兆良  臨床副教授       小兒科
      林慶齡  臨床副教授       內分泌科
      陳 淮  臨床副教授       心臟內科
      楊逸菊  臨床副教授       家庭醫學科
      梁宏碩  臨床副教授       婦產科
      洪志聖  臨床副教授       腸胃科
      李建智  臨床副教授       整形外科
      林錦龍  臨床助理教授    一般外科
      陳樞鴻  臨床助理教授    一般外科
      黃家偉  臨床助理教授    一般外科
      蔡欣恬  臨床助理教授    一般外科
      戴鋒泉  臨床助理教授    一般外科
      馮文侃  臨床助理教授    小兒科
      黃莉棋  臨床助理教授    內分泌科
      徐惠娟  臨床助理教授    內分泌新陳代謝科
      王榮添  臨床助理教授    心臟內科 
      吳俊逸  臨床助理教授    心臟內科 
      張釗監  臨床助理教授    心臟內科
      陳中和  臨床助理教授    心臟內科 
      廖智冠  臨床助理教授    心臟內科 
      羅鴻舜  臨床助理教授    心臟內科 
      王仁鵬  臨床助理教授    耳鼻喉科
      蔡明霖  臨床助理教授    乳房外科
      吳永隆  臨床助理教授    急診醫學科
      林幸慧  臨床助理教授    家庭醫學科
      劉之怡  臨床助理教授    病理科
      李美靜  臨床助理教授    神經內科
      李善敬  臨床助理教授    神經內科
      吳錦桐  臨床助理教授    胸腔內科
      吳德洋  臨床助理教授    骨科
      張淳昱  臨床助理教授    骨科
      梁福民  臨床助理教授    骨科
      鄭正文  臨床助理教授    骨科
      魏琦峰  臨床助理教授    婦產科
      岑在增  臨床助理教授    眼科
      李淑慧  臨床助理教授    眼科
      吳宗正  臨床助理教授    麻醉科
      李銘家  臨床助理教授    麻醉科
      黃翠莉  臨床助理教授    復健科
      彭聖曾  臨床助理教授    腎臟內科
      林靜皓  臨床助理教授    腎臟科
      何天輝  臨床講師          一般外科
      余寧寧  臨床講師          小兒科
      許慶俊  臨床講師          小兒科
      曹心怡  臨床講師          內分泌科
      陳信佑  臨床講師          內科部
      陳韋成  臨床講師          內科部
      黃祺鈞  臨床講師          內科部
      張嘉修  臨床講師          心臟內科
      葉勳龍  臨床講師          心臟內科
      廖澤源  臨床講師          皮膚科
      張馨仁  臨床講師          耳鼻喉科
      陳明勗  臨床講師          耳鼻喉科
      薛婉儀  臨床講師          耳鼻喉科
      施盈逸  臨床講師          血液腫瘤科
      蕭世禎  臨床講師          放射腫瘤科
      王世鋒  臨床講師          泌尿科
      蔡樹衛  臨床講師          泌尿科
      張思恆  臨床講師          急診
      袁育傑  臨床講師          急診醫學科
      戴志宏  臨床講師          急診醫學科
      黃鼎鈞  臨床講師          胃腸科
      許至昇  臨床講師          家庭醫學科
      謝秉儒  臨床講師          核子醫學科
      蘇弘毅  臨床講師          核子醫學科
      黃柏豪  臨床講師          神經內科
      廖品雯  臨床講師          神經內科
      高 瑛  臨床講師          神經外科
      許斯凱  臨床講師          神經外科
      顏銘宏  臨床講師          胸腔外科
      尤俊衛  臨床講師          骨科
      吳仲鼎  臨床講師          骨科
      原永健  臨床講師          骨科
      陳勁宇  臨床講師          骨科
      陳鵬仲  臨床講師          骨科
      曾兆寧  臨床講師          骨科
      劉哲瑋  臨床講師          骨科
      鄧修國  臨床講師          骨科
      謝心圃  臨床講師          骨科
      洪志  臨床講師          眼科
      梁怡珈  臨床講師          眼科
      阮仲豪  臨床講師          麻醉科
      莊聰元  臨床講師          麻醉科
      郭書麟  臨床講師          麻醉科
      黃雅鈴  臨床講師          復健科
      張旭宏  臨床講師          腎臟內科
      陳怡安  臨床講師          腎臟內科
      蔡明杰  臨床講師          腸胃內科
      簡乃宣  臨床講師          腸胃科
      單家祁  臨床講師          精神科
      蘇渝評  臨床講師          精神科
      蒲啟明  臨床講師          整形外科

 【新光醫院】
      徐國基  臨床教授          心臟內科
      陳瑞灝  臨床教授          胃腸科
      吳慈恩  臨床副教授       眼科
      徐和志  臨床助理教授    一般外科
      歐陽資明  臨床助理教授    一般外科
      鄭益和  臨床助理教授    一般外科
      張瑞廷  臨床助理教授    一般醫學科暨腎臟科
      林申昌  臨床助理教授    心臟內科
      張哲明  臨床助理教授    心臟內科
      程俊傑  臨床助理教授    心臟內科
      趙洪興  臨床助理教授    心臟外科
      吳幸美  臨床助理教授    耳鼻喉科
      溫武慶  臨床助理教授    血液腫瘤科
      孫灼基  臨床助理教授    胃腸科
      陳慶霖  臨床助理教授    神經外科
      朱俊誠  臨床助理教授    婦產科
      張杰仁  臨床助理教授    婦產科
      胡文萍  臨床助理教授    教學研究部
      楊英威  臨床助理教授    麻醉科
      鄭凱文  臨床助理教授    麻醉科
      張尚文  臨床助理教授    精神科
      方躍霖  臨床講師          一般外科
      方昱偉  臨床講師          一般醫學
      陳儒廷  臨床講師          放射診斷科
      蕭振宇  臨床講師          放射診斷科
      吳柏衡  臨床講師          急診醫學科
      許瓅文  臨床講師          急診醫學科
      楊毓錚  臨床講師          急診醫學科
      許珊毓  臨床講師          洗腎室
      林友祺  臨床講師          眼科
      林祐霆  臨床講師          麻醉科
      陳威廷  臨床講師          麻醉科
      溫文馨  臨床講師          麻醉科
      盧建霖  臨床講師          腎臟內科
      吳重寬  臨床講師          腎臟科
      呂理哲  臨床講師          腎臟科
      蔡明憲  臨床講師          腎臟科
      謝承翰  臨床講師          整形外科

 【聖保祿醫院】
      游致顯  臨床助理教授    心臟內科
      戴世澤  臨床助理教授    心臟內科


特 聘 教 授
侯勝茂教授、黃天祥教授